Regulamin

Warunki zawarte pomidzy www.get-away.pl- strona internetowa firmy:

Get away

ul. Wieniawska 4/7, 20-071 Lublin

NIP: 9211996142

a odbiorc usugi:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin okrela zasady rezerwacji przez Uytkowników za porednictwem Witryny.

1.2. Kady Uytkownik przyjmuje zobowizanie do zapoznania si z treci niniejszego Regulaminu przed rezerwacj za porednictwem Witryny.

1.3. Uytkownik zobowizany jest do korzystania z Witryny oraz rezerwacji w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowizujcego prawa.

2. REZERWACJA

2.1. Dokonanie rezerwacji nastpuje poprzez witryn www.get-away.pl

2.2. Zoenie zamówienia moliwe jest w zakadce „REZERWACJA” bcej podstron Witryny. Zoenie zamówienia nastpuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny nastpujcych czynnoci:

A.    wybór pokoju którego ma dotyczy rezerwacja

B.    wybór dnia i godziny rezerwacji

C.    podanie danych osobowych Uytkownika (imi, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),

D.    wybór sposobu patnoci

E.    zoenie owiadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu

F.    dokonanie rezerwacji poprzez kliknicie w przycisku „Wylij”

2.3. Uytkownik, który dokona rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jego przyjcia w formie wiadomoci email, która zostanie wysana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie zostanie wysane w czasie 5 minut od otrzymania rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji bdzie zawiera:

A.    Numer pokoju

B.    Datrezerwacji

C.    Godziny rezerwacji

D.    Link potwierdzajcy rezerwacj?

2.4. Anulowanie rezerwacji przyjmujemy najpóniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem.

3. PATNOCI

3.1. Patno za Rezerwacj za porednictwem Witryny moliwa jest po przybyciu na miejsce w dniu rezerwacji oraz za porednictwem systemu patnoci online.

3.2. Jeli posiada si Voucher upowaniajcy do gry, naley zaznaczy sposób patnoci jako „VOUCHER”

4. VOUCHERY

4.1. Vouchery dostpne bd wycznie na miejscu w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 4/7 w godzinach odbywajcych si gier, bd po wczeniejszym kontakcie telefonicznym.

4.2. Istnieje moliwo zakupu vouchera w formie elektronicznej, który naley zamówi przez formularz kontaktowy na stronie www.get-away.pl, a nastpnie dokona patnoci online.

4.2. Voucher moe zosta wykorzystany w cigu 1 miesica na dowolny pokój w Get away.

4.3. Nie ma moliwoci wyduenia wanoci Vouchera.

5. OGÓLNE ZASADY GRY

5.1. W grze kady uczestniczy na wasn odpowiedzialno.

5.2. W grze mona uczestniczy jedynie za wczeniejsz rezerwacj online.

5.3. Minimalny wiek umoliwiajcy udzia w grze to 14 lat. Gracze w wieku 14 – 16 lat s zobowizani do przystpienia do gry z przynajmniej jedn osob penoletni.

5.4. W grze bior udzia grupy 2-5 osobowe. Dla wikszej iloci osób, proponujemy rezerwacj dwóch pokoi.

5.5. Kluczem sukcesu w grze jest logika, kreatywno i praca w grupie. Sia jest zbdna.

5.6. Zakazuje si z korzystania z usug Get away pod wpywem alkoholu i innych rodków odurzajcych.

5.7 Do pomieszczenia obowizuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (np. nó, bro palna, scyzoryk itp.), a take wczonych urzdze elektroniczno-komunikacyjnych.

5.8. By skorzysta z usugi, naley pojawi sina 5-10 minut przed zarezerwowanym czasem. Osoby, które przyjd po wyznaczonym czasie nie bd mogy wzi udziau w rozgrywce.

5.9. Czas gry to 45 minut. Nie ma moliwoci wyduenia tego czasu.

5.10. Na terenie Get away zabrania si nagrywania (video lub dwik).

5.11. Gra niewskazana osobom cierpicym na klaustrofobi, epilepsj, w trakcie leczenia psychicznego.

5.12. Uczestnicy odpowiadaj za wyposaenie pokoi w Get away.

5.13. Palenie na caym obiekcie Get away jest zabronione.

5.14. Kadego miesica prowadzony jest konkurs na najszybsze wydostanie si z pokoju, zakaczany nagrodami. O szczegóy prosz pyta przed rozpoczciem gry.

5.15. Osoba rezerwujca ma obowizek poinformowa o zasadach pozostajce osoby uczestniczce w grze.

5.16. Zasady gry mog ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.